Aangescherpte Drank- en Horecawet ter inzage

20 oktober 2013 - 15:14:47 | Geplaatst door: Redactie 112Groesbeek | Algemeen

PolitiePreventiebeleid gericht op alcoholmatiging, eenvoudige en duidelijke regels voor para-commerciële instellingen zoals sportclubs en buurthuizen, stoppen met happy hours en gerichte handhaving. Dat zijn de belangrijkste afspraken die de burgemeesters en wethouders volksgezondheid en jeugd uit het Rijk van Nijmegen hebben gemaakt rond de nieuwe Drank- en Horecawet.

Sinds 1 januari 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet door het rijk overgedragen aan de gemeenten. De burgemeester is belast met de uitvoering van deze wet. De wet is bedoeld om te voorzien in een verantwoorde verstrekking van alcohol, met extra aandacht voor de kwetsbaarheid van jongeren. Daarnaast verplicht de wet nu dat gemeenten een verordening voor para-commerciële instellingen (zoals sportverenigingen en buurthuizen) vaststellen, om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horecabedrijven tegen te gaan. Hiervoor wordt afdeling 8a aan hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) toegevoegd.

Dit nieuwe beleid haakt aan in de regio Nijmegen bij het lopende alcoholmatigingsproject Durf Nu! wat samen met GGD en IrisZorg al in 2009 is ingezet. Zo ontstaat een samenspel tussen preventie enerzijds en regelgeving en handhaving anderzijds met als gezamenlijk doel: het voorkomen van alcoholgebruik door jeugd onder 18 jaar en een verantwoorde verstrekking en gebruik door volwassenen.

Regionale samenwerking bij preventie, regelgeving en handhaving

In de regio Nijmegen hebben de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen besloten om voor de preventie van alcoholmisbruik, het opstellen van de verordening en de controle op de Drank- en Horecawet de handen ineen te slaan. Regionale samenwerking op dit thema is wenselijk omdat anders de kans bestaat dat er te grote verschillen ontstaan in het beleid. Daarnaast zorgt regionale samenwerking voor breed draagvlak, een effectievere inzet van beschikbare middelen en een bundeling van expertise die de kracht van het beleid ten goede komt. Gezamenlijk wordt een regionaal inzetbaar handhavingsteam gevormd.

Para-commerciële verordening

De bestuurders hebben gekozen voor een para-commerciële verordening die slechts het noodzakelijkste regelt. De belangrijkste onderdelen van de verordening die de colleges aan de diverse gemeenteraden voorleggen zijn dat para-commerciële instellingen geen alcohol mogen schenken bij feesten en partijen die geen verband houden met de doelstelling van de instelling en dat tijdens activiteiten die wel tot de doelstelling van de instelling horen alcohol mag worden geschonken dagelijks tussen 12.00 uur en 24.00 uur (de zgn. vaste schenktijden).

Preventief alcoholmatigingsbeleid

Gekozen is voor een eenvoudig handhaafbare verordening. Zo ontstaat ook meer ruimte om controles in te zetten op de meer alcoholmatigende onderdelen van het beleid. Op die manier willen de gemeenten jongeren in de regio beter beschermen tegen de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd. In de verordening is dan ook expliciet aandacht voor alcoholmatiging. Zo kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid extra voorschriften verbinden aan een vergunning. Daarnaast maakt de voorgestelde verordening een eind aan de zogenaamde ‘happy hours’ in de regio. Het is niet meer toegestaan om alcohol gedurende een korte periode aan te bieden met een korting van meer dan 40% op de reguliere verkoopprijs.

Leeftijdsgrens

Het speerpunt van de aanpak Drank- en Horecawet blijft de naleving van de leeftijdsgrens voor de (ver)koop van alcoholhoudende drank. Vanaf 1 januari 2014 gaat deze leeftijd omhoog van 16 jaar naar 18 jaar. Zowel de verstrekker als de jongere zelf zijn op deze wettelijke norm aanspreekbaar.

Zienswijzen

Burgemeester en wethouders van Groesbeek stellen u in de gelegenheid kennis te nemen van het ontwerpbesluit om afdeling 8a toe te voegen aan hoofdstuk 2 van de APV, ter voldoening aan de gemeentelijke verplichtingen en bevoegdheden uit de gewijzigde Drank- en Horecawet. De betreffende stukken kunt u onderaan dit bericht downloaden. U kunt ze ook inzien bij cluster Bestuursondersteuning (voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u bellen met 024-3996120).

U kunt desgewenst een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbesluit (zie bijlage) kenbaar maken in de periode van 21 oktober tot 14 november 2013. Deze zienswijze kan worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van gemeente Groesbeek
T.a.v. de heer F. Thijssen, afdeling BMO
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Burgemeester en wethouders zullen vervolgens de evt. ingekomen zienswijzen van een reactie voorzien en deze samen met het (aangepaste) ontwerpbesluit voorleggen aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling. De vastgestelde wettelijke regels inzake paracommercie en alcoholmatiging dienen per 1 januari 2014 in werking te treden.

Bron: Gemeente Groesbeek

Tags: , , , , ,